ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬੋਲਣ ਗੇ ਜੋ..😏 ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਜਾਈਆਂ ਚ ਮੁੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੋਂ 🙏 ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ..💪

Create a poster for this message
Visits: 206
Download Our Android App