ਮੁੰਡਾ ਉਂਗਲੀ ਚ ਛੱਲੇ ਜਿਹਾ ਸੌਹਣੀਏ ਚੁੱਮੇਂਗੀ
ਤੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨੀ😜

Create a poster for this message
Visits: 166
Download Our Android App