Quickly search here what you are looking for


ਜੇ ਇੰਨੀ ਨਫਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋ ਐਸੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ
ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵੀ...

Create a poster for this message
Visits: 33