ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਕੁੱਝ ਤੇ ਕੀਤਾ,
ਭਾਵੇਂ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ।

Create a poster for this message
Visits: 179
Download Our Android App