ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ,
ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ।

Create a poster for this message
Visits: 218
Download Our Android App