Quickly search here what you are looking for


ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਚੰਦ, ਸੋ ਗਏ ਪੰਛੀ ਤੇ ਸੋ ਗਏ ਨਜ਼ਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਨੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋ ਜਾਉ ਸਾਰੇ

Create a poster for this message
Visits: 72