ਮੰਨਿਆ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ,
ਵਾਰੀ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਤਾ ਕਹਿ ਦੋ !!

Create a poster for this message
Visits: 237
Download Our Android App