ਕੁਝ ਦੇਰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਨਮ ਆਏ ਗੀ,
ਫੂਲੋਂ ਕਿ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਨੇ ਕੋ,
ਤਾਰੋਂ ਕੇ ਸਫਰ ਪੈ ਖੋਹ ਜਾਓ,
ਅਬ ਸੋ ਜਾਓ ਅਬ ਸੋ ਜਾਓ !!
Good Night

Create a poster for this message
Visits: 324
Download Our Android App