ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਹ ਪੈਂਦਾ ਨੀ ਸੀ ਹੁਣ ਹਟਦਾ ਨੀ...

Create a poster for this message
Visits: 662
Download Our Android App