ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਰਾਤ,
ਮਿਲੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ,
ਜਦੋਂ ਖੁਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤਾਂ, ਹਜਾਰਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਥ..
GoOd NiGhT ...

Description:ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ wallpaper