ਯਾਤਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ,
ਗੱਡੀ No.1 GOOD NIGHT EXPRESS ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਕਾਂ ਦੇ PLATFORM ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ,
ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣ..

Description:ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ wallpaper