ਇਕ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ
ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸੋਣ ਦਾ TIME ਆ..
Good Night

Description:ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ wallpaper