ਲੈ ਰਹੇ ੳ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਜਾਰੇ ਪੇਜ ਵਾਲਿਓ 😃
ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੇਗਿਆ ਮੀਂਹ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ????

Description:Barish Quotes wallpaper