ਲੋਕ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਹੋਏ

Description:gall pate di