ਸੱਜਣਾ ਹੁਣ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ
ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ

Description:punjabi thoughts new