ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ
ਵਫਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਅਕਸਰ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

Description:thoughts punjabi vich