ਅਕਸਰ ਠੋਕਰ ਖਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ
ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੇਡਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ

Description:punjabi thoughts on parents