ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਣਾ
ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਂਦਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਏ

Description: best advices