ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ
ਨੀਂਹ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ..
ਤੁਹਾਡੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ

Description:punjabi thoughts on parents