ਗੱਲਾਂ ਰਾਂਝੇ ਹੀਰ ਦੀਆਂ
ਉਹ ਗਿੱਜ ਗਏ ਬਦਾਮਾਂ ਤੇ
ਖਿੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ

Description:punjabi thoughts on parents