ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਾਫੀ ਸੋਚ
ਸਮਝ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦੈ

Description: gal pate di jagbani