ਡੂੰਘੀ ਚੁੱਪ ਵੀ ਸੱਜਣਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਬੋਲਦੀ ਹੈ
ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਨਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ

Description:punjabi thoughts new