ਕਦੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ
ਮਿਲਣਗੀਆ ਖੁਸੀਆ
ਜੋ ਤੁਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ

Description:punjabi thoughts images