ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਗੱਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰੰਗ ਦੀ

Description: elder thoughts punjabi