ਦੁਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦੀ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤੋਂ ਨਾ ਹਾਰ ਜਾਓ ।

Description:thoughts punjabi vich