ਸੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ,
ਓੁਹਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ।

Description:punjabi thoughts on education