ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ GOOD NIGHT ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਕੁਝ.

Description:Punjabi ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ wallpaper