ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਬੈਡ ਤੇ,
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ ਯਾਰ,
ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ,
Good Night

Description:ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ wallpaper