ਰੱਬ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਚੜ ਗਿਆ ਚੰਦ,
ਸੋ ਜਾਉ ਸਾਰੇ ਕਰਲੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ !!

Description:ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ wallpaper